Montessori dielničky

Montessori dielničky pre mamičky s deťmi

Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov

Každú STREDU

Pre deti od 18 mesiacov do 3 rokov
Max. 7 DETÍ s 1 dospelou osobou

1 lekcia = 75 minút s desiatou a nápojom

streda: 09.00 – 10.15 hod

Obsahom dielničiek je voľná = slobodná práca a pohyb detí  v pripravenom montessori prostredí

 • Rodič s dieťaťom pracuje prevažne individuálne. Lektor = našepkávač a poradca
 • Pripravené prostredie poskytuje dieťaťu množstvo príležitostí k precvičovaniu:
   • jemnej motoriky
   • koordinácie oko-ruka
   • grafomotorické cvičenia
   • zmyslové vnímanie
   • malé pokusy
  • cvičenia z praktického života: nácvik samoobslužných činnosti v kuchynke: príprava jedla, aranžovanie kvetín, starostlivosť o okolie: zametanie, umývanie, pranie, vešanie prádla, umývanie zrkadla a i.,starostlivosť o seba: umývanie rúk, česanie, zdobenie sa ….
  • Deti majú k dispozícii pri cvičeniach z praktického života v kuchynke vždy čerstvý chlebík a maslo alebo cereálie s mliekom, zeleninu a ovocie, ktoré si samé pripravia a stolujú
 • Spoločné rozlúčenieElipsa – záverečných 15 minút slovensko-anglických pohybových a hudobných aktivit, sledovanie licencovaného výukového programu na interaktívnej tabuli v anglickom jazyku pre správne stimulovanie a formovanie nervových dráh pre deti do 3 rokov

Čo  priniesť deťom na dielničky : pohodlné oblečenie, papučky, náhradné oblečenie (pracujeme s vodou aj farbami)

Montessori dielničky pre deti bez rodičov

Pre deti od 3 rokov do 5 rokov

Momentálne nemáme v ponuke

Pre deti od 3 rokov do 5 rokov
Max. 6 DETÍ

1 lekcia = 90 minút s desiatou a nápojom

15.30 – 17.00

Montessori dielničky bez rodičov

Obsahom dielničiek je voľná = slobodná práca a pohyb detí  v pripravenom montessori prostredí. Lektor = sprievodca dieťaťa.

Pripravené prostredie a diplomovaná  montessori učiteľka poskytujú dieťaťu množstvo príležitostí k práci s materiálom, ktorý môže byť pre dieťa určený k získaniu vedomostí alebo k získaniu schopností – zručností, na ktoré majú deti obzvášť zvýšenú vnímavosť a chcú s materiálom pracovať – SAMÉ SI HO PÝTAJÚ .

  • Vyššia úroveň z Cvičení z praktického života: prípravné cvičenia z PŽ, nácvik samoobslužných činnosti v kuchynke: príprava jedla a nápojov, aranžovanie kvetín, starostlivosť o okolie, starostlivosť o seba: správne umývanie rúk, česanie, zdobenie sa …. presýpanie, prelievanie, lyžicovanie
  • Starostlivosť o rybky
  • Výtvarná  alebo pracovná výchova
  • Zmyslová výchova
  • Jazyk a grafomotorické cvičenia (abeceda, izolácia hlások, prvé tvorenie slov, príprava k písaniu a čítaniu)
  • Matematika (od 3r.)…. úroveň prvých čísel (numerácia 1-10), Úvod do desiatkovej sústavy (11-99), Matematické operácie s číslami do 9999
  • Kozmická výchova ( Zemepis, Prírodoveda, Dejepis,…)
  • Malé pokusy
  • V prípade záujmu detí ponúka lektor skupinovú prácu na elipse: rozvoj jazyka cez piesne a riekanky
  • Cvičenia ticha
 • Cvičenia ladnosti a zdvorilosti 

Čo  priniesť deťom na dielničky: pohodlné oblečenie, prezúvky, náhradné oblečenie (pracujeme s vodou aj farbami)

„Dieťa, ktoré si verí, nebude očakávať potvrdenie každého svojho kroku od autority.“ M. Montessori