Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov (informačné memorandum o spracúvaní osobných údajov
klientov, spracúvanie osobných údajov na marketingové účely a na ochranu majetku a bezpečnosti a na ostatné účely spracúvania).
Spoločnosť Múdre Sovičky, o.z., so sídlom S. Mečiara 138/9, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 422276268, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“).

Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME
2.1. Bežné osobné údaje: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje ktoré nám poskytnete vyplnením tlačiva predobchodných informácií, vyplnením tlačiva profil investora, vyplnením formulárov na webstránke našej Spoločnosti www.sheabeat.com alebo inými prostriedkami, pričom ide najmä:
2.1.1. identifikačné údaje (ide najmä o meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, iné údaje z dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, číslo klienta, číslo produktu);
2.1.2. kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska, emailová adresa, telefónne číslo);
2.1.3. socio-demografické údaje (najmä vek, pohlavie, rodinný stav, vzdelanie, informácie o príjme, aktuálne a bývalé povolanie informácie týkajúce sa politicky exponovanej osoby, rizikový profil);
2.1.4. ekonomické údaje (najmä údaje o vlastníckom práve k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, údaje o dlhoch, údaje o investičných aktívach);
2.1.5. transakčné údaje (najmä údaje o transakciách na účtoch, príjemcoch a odosielateľoch);
2.1.6. údaje potrebné na používanie elektronických služieb (najmä IP adresa, údaj o používanom softvéri, prehliadači a zariadení, cookies);
2.1.7. video a audio záznamy (najmä záznamy vyhotovené kamerovými systémami);
2.1.8. iné relevantné údaje (najmä údaje o exekučných konaniach, konkurzných konaniach, osobných bankrotoch, údaje súvisiace s plnením Vašich zmluvných povinností a záväzkov, údaje o vašej platobnej disciplíne).
2.2. Osobitné kategórie osobných údajov: Naša Spoločnosť ako Prevádzkovateľ nespracúva osobitné kategórie osobných údajov (citlivé údaje). Osobitnými kategóriami osobných údajov sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. V prípade, ak vznikne požiadavka na spracúvanie aj osobitnej kategórie Vašich osobných údajov, buď si od Vás vyžiadame výslovný súhlas alebo budeme predmetné osobné údaje spracúvať na inom relevantnom právnom základe.

3. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)
3.1. Osobné údaje pre daný účel: Pri poskytovaní našich služieb, spracúvame Vaše osobné údaje vždy na konkrétny vopred stanovený účel, pričom každý účel spracúvania si vyžaduje iba niektoré Vaše osobné údaje. Na strane druhej, ak nám nebudú poskytnuté príslušné osobné údaje, ktoré sú na daný účel potrebné, naša Spoločnosť Vám nebude schopná poskytnúť príslušnú službu alebo bude schopná ju poskytnúť iba vo veľmi obmedzenom rozsahu, čo v konečnom dôsledku nemusí byť pre Vás žiaduce. Niektoré osobné údaje sme povinní o Vás spracúvať aj na základe osobitných predpisov, ktoré sa na našu Spoločnosť vzťahujú z hľadiska povahy služieb, ktoré naša Spoločnosť poskytuje, pričom ide najmä o nasledovné právne predpisy:
3.1.1. zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov;
3.1.2. zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3.1.3. zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3.1.4. zákon č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov,
3.1.5. SMERNICA EU RÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi,
3.1.6.NARIADENIE EU RÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi.

3.2. Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu: GDPR našej Spoločnosti ako Prevádzkovateľovi umožňuje spracúvať osobné údaje aj bez toho, aby bol našej Spoločnosti udelený súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov alebo aby naša Spoločnosť spracúvala osobné údaje na základe iného právneho základu ako je napríklad plnenie zmluvy alebo plnenie povinnosti podľa osobitného zákona. Podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je naša Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu.

3.3. Konkrétne účely spracúvania na základe oprávneného záujmu: Voči takémuto spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať, pričom podrobnosti o uvedenom práve sú uvedené aj v bode 1.6 nižšie. Ak uplatníte predmetné právo namietať voči konkrétnemu spracúvaniu, naša Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody našej Spoločnosti na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu konkrétne na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať na predmetný účel.
3.3.1. Oprávnený záujem na marketingové účely: Oprávnený záujem našej Spoločnosti na spracúvaní Vašich osobných údajov (najmä titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a email) na marketingové účely (zasielanie newslettra, hodnotenie spokojnosti klientov, zasielanie ponúk na produkty a služby ponúkané našou Spoločnosťou ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny Múdre sovičky, o.z.) spočíva v tom, že prostredníctvom propagovania služieb a produktov našej Spoločnosti našim aktuálnym a bývalým klientom, sa poskytne rozvoj a rast našej Spoločnosti, zároveň z komunikácie s našimi bývalými a aktuálnymi klientmi v rámci spätnej väzby je naša Spoločnosť schopná identifikovať, ako naše služby a produkty vylepšiť a ako odstrániť prípadné nedostatky. Naša Spoločnosť má eminentný záujem na tom, aby svojim klientom poskytovala čo najlepšie a najkvalitnejšie služby a produkty, preto je našim oprávneným záujmom, aby sme základné kontaktné údaje našich bývalých a aktuálnych klientov použili na zasielanie informácií o našich službách a produktoch a zároveň tým z komunikácie s nimi získavali od nich priebežnú spätnú väzbu. Pre riadne fungovanie a rozvoj našej Spoločnosti je to takmer nevyhnutné, pretože v dnešnej modernej dobe každá spoločnosť pôsobiaca na trhu sa snaží udržať pravidelný kontakt so svojimi klientmi.
3.3.2. Oprávnený záujem na monitorovanie kamerovými záznamami: Naša Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby monitorovala prostredníctvom kamerového záznamu vnútorné a vonkajšie priestory našej Spoločnosti, v rámci ktorých naša Spoločnosť prevádzkuje svoju činnosť a poskytuje svoje služby. Ide o dôležitý záujem našej Spoločnosti, aby bola zabezpečená ochrana majetku našej Spoločnosti, ochrana prevádzky našej Spoločnosti a verejného poriadku a zároveň aby bola zabezpečená aj bezpečnosť našich klientov a ostatných fyzických osôb. Vyhotovovanie kamerových záznamov je aj pre účely odhaľovania trestných činov, zisťovania ich páchateľov a pátrania po nich najmä z dôvodu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií na účely súdneho konania, trestného konania a konania o priestupkoch.
3.3.3. Oprávnený záujem na vedenie black listu (čiernej listiny): Naša Spoločnosť disponuje špecifickým portfóliom svojich klientov, a preto naša Spoločnosť kladie vysoký dôraz na kvalitu našich služieb ako aj povesť našej Spoločnosti v našom segmente. Z tohto dôvodu naša Spoločnosť aj z hľadiska prevencie vedie špecifický interný zoznam osôb, u ktorých je potrebný osobitný prístup alebo úprava podmienok poskytovania služieb našou Spoločnosťou. Ide o ochranu ekonomických záujmov našej Spoločnosti ako aj povesti a postavenia našej Spoločnosti na trhu vo finančnom segmente, v ktorom naša Spoločnosť pôsobí.

4. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Zoznam príjemcov osobných údajov: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom:
4.1.1. audítorom a daňovým poradcom v prípade, ak vykonávajú audítorské alebo poradenské služby pre Spoločnosť,
4.1.2. bankám a ich pobočkám v prípade, ak u klienta vznikne požiadavka, aby v súvislosti s našimi službami a produktmi, ktoré poskytuje naša Spoločnosť, boli poskytnuté aj služby poskytujúce zo strany bánk (najmä pôžičky, úvery, lízingy);
4.1.3. spolupracovníkom a agentom našej Spoločnosti, ktorí nie sú zamestnancami, a ktorí zabezpečujú chod našej Spoločnosti a poskytovanie služieb našou Spoločnosťou, resp. ako sprostredkovatelia sprostredkúvajú pre našu Spoločnosť klientov a poskytujú komplexné poradenstvo a servis našim klientom (viazaní finanční agenti a samostatní finanční agenti);
4.1.4. poskytovateľom IT služieb, ktorí pre našu Spoločnosť zabezpečujú niektoré IT zabezpečenie a infraštruktúru, vrátane webstránky, ako napr. spracovanie platieb, poskytovanie hostingových služieb, podpora služieb marketingu a digitálnej reklamy, služby pre zákazníkov a správa vzťahov so zákazníkmi, analytická podpora webových stránok.
4.2. Orgány štátu a ostatné tretie strany: Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj akémukoľvek kompetentnému orgánu činnému v trestnom konaní, prokuratúre, súdu, regulátorovi, orgánom dohľadu a kontroly, vládnej agentúre, exekútorovi, správcovi konkurznej podstaty, obci, mestu, vyššiemu územnému celku, ministerstvu, NBÚ, NKÚ, Úradu na ochranu osobných údajov SR, Finančnému riaditeľstvu SR alebo inému príjemcovi, ak sa naša Spoločnosť domnieva, že takéto poskytnutie osobných údajov je:
4.2.1. v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
4.2.2. potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej Spoločnosti; alebo
4.2.3. potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej Spoločnosti alebo dôležitých záujmov akejkoľvek inej osoby.
4.3. Poskytnutie osobných údajov na pokyn dotknutej osoby: Vaše osobné údaje môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak na takéto poskytnutie osobných údajov dáte našej Spoločnosti súhlas alebo dáte našej Spoločnosti na takéto poskytnutie Vašich osobných údajov pokyn.

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Vaše osobné údaje budeme uchovávať najdlhšie po dobu, kým je to potrebné na účely, na ktoré Vaše osobné údaje naša Spoločnosť spracúva, pokiaľ všeobecne záväzný právny predpis nepovoľuje, alebo si nevyžaduje, aby sme predmetné osobné údaje uchovávali po dlhšiu dobu.
5.2. Jednotlivé Vaše osobné údaje uchovávame po nasledovné doby:

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
6.1. Naša Spoločnosť neuskutočňuje a ani nezamýšľa uskutočniť prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu.

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1. Jednotlivé práva dotknutých osôb: Rovnako ako má naša Spoločnosť svoje práva a povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, aj Vy máte práva v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov (osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú). Ide o tieto práva:
7.1.1. Právo na opravu: V prípade, ak zistíte, že naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, sú nepresné, nesprávne alebo neúplné, máte právo na to, aby naša Spoločnosť tieto osobné údaje opravila, prípadne doplnila.
7.1.2. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie): V nasledovných prípadoch máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, a ktoré naša Spoločnosť spracúva, boli bez zbytočného odkladu vymazané:
7.1.2.1. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich naša Spoločnosť získala alebo inak spracúvala; alebo
7.1.2.2. ste odvolali súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom na spracúvanie týchto osobných údajov bol potrebný Váš súhlas a zároveň naša Spoločnosť nemá iný dôvod alebo iný právny základ na ich spracúvanie (napríklad na uplatňovanie práv a nárokov našej Spoločnosti); alebo
7.1.2.3. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 1.6 nižšie), ktoré naša Spoločnosť spracúva na základe oprávneného záujmu a naša Spoločnosť zistí, že nemá žiadne iné oprávnené záujmy, ktoré by našu Spoločnosť oprávňovali na ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov.
7.1.2.4. ak by naša Spoločnosť spracúvala Vaše osobné údaje nezákonne; alebo
7.1.2.5. aby sa splnila zákonná povinnosť stanovená vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý sa na našu Spoločnosť vzťahuje; alebo
7.1.2.6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.
Je potrebné Vás upozorniť, že aj keď pôjde o niektorý z vyššie uvedených prípadov, naša Spoločnosť nie je povinná Vaše osobné údaje (osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú) vymazať, pokiaľ je ich spracúvanie potrebné:
7.1.2.7. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; alebo
7.1.2.8. na splnenie právnej povinnosti našej Spoločnosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu; alebo
7.1.2.9. na účely archivácie, vedeckého alebo historického účelu alebo na štatistické účely; alebo
7.1.2.10. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti.
7.1.4. Právo na obmedzenie spracúvania: V určitých prípadoch máte okrem práva na výmaz aj právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, prostredníctvom ktorého môžete v konkrétnych prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a aby tieto osobné údaje neboli predmetom žiadnych ďalších spracovateľských operácií po určitú dobu. Naša Spoločnosť je povinná obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
7.1.4.1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho našej Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov; alebo
7.1.4.2. spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a namietate proti vymazaniu týchto osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; alebo
7.1.4.3. naša Spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov; alebo
7.1.4.4. využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (bližšie podrobnosti k predmetnému právu sú uvedené v bode 1.6 nižšie), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej Spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo na základe tohto práva na obmedzenie spracúvania, takéto osobné údaje s výnimkou uchovávania môže naša Spoločnosť spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov našej Spoločnosti, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
7.1.5. Právo na prenosnosť: Máte právo získať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli našej Spoločnosti, ak ich naša Spoločnosť spracúva na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo na základe plnenia zmluvy, pričom musí ísť výlučne o osobné údaje, ktoré naša Spoločnosť spracúva automatizovanými prostriedkami (elektronicky). Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
7.1.6. Právo namietať: Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe, verejného záujmu, oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu, ktoré je založené na základe oprávneného záujmu. Naša Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ naša Spoločnosť nepreukáže dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych
nárokov.
Ak naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, naša Spoločnosť už nebude tieto osobné údaje na takéto účely spracúvať.
7.1.7. Spôsob uplatnenia práv: Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie.
7.1.8. Právo podať sťažnosť na Úrad: Popri uplatnení vyššie uvedených práv môžete podať na Úrad na ochranu Osobných údajov aj sťažnosť ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov našou Spoločnosťou. Sídlo Úradu na ochranu osobných údajov SR je na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, pričom ostatné údaje nájdete na webstránke: https://dataprotection.gov.sk/
7.1.9. Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov: V prípade porušenia ochrany Vašich osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody, je naša Spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu Vám oznámiť predmetné porušenie ochrany osobných údajov.

8. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1. V prípade, ak ste našej Spoločnosti udelili súhlas so spracúvaním niektorých Vašich osobných údajov (právnym základom na spracúvanie niektorých osobných údajov našou Spoločnosťou je súhlas alebo výslovný súhlas), takýto súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom kontaktných údajov našej Spoločnosti uvedených v bode 1. vyššie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

9. ZMENY V TOMTO INFORMAČNOM MEMORANDE
9.1. Toto informačné memorandum o ochrane osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať v reakcii na zmenu právneho, technického alebo obchodného vývoja. Pri aktualizácii tohto informačného memoranda o ochrane osobných údajov prijmeme vhodné opatrenia na to, aby sme Vás informovali v závislosti od významu zmien, ktoré vykonávame.

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Informácie o ochrane osobných údajov boli aktualizované a zverejnené dňa 01.10.2023.

PRÁVNE INFORMÁCIE

PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK www.montessoriprievidza.sk a www.akademiamudresovicky.app.mentortools.com

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
„Múdre sovičky“ je marketingovým označením služieb a produktov poskytovaných spoločnosťou Múdre Sovičky, o.z. Pokiaľ je na tejto internetovej stránke (webovom sídle www.montessoriprievidza.sk a www.akademiamudresovicky.app.mentortools.com) uvedené slovné spojenie „Múdre sovičky“, myslí sa tým podľa významu (1) spoločnosť Múdre Sovičky, o.z. alebo (2) služby a produkty poskytované spoločnosťou Múdre Sovičky, o.z.
Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť Múdre Sovičky, o.z. (ďalej len ,,Múdre sovičky“), ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.
Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Používanie služby Členská sekcia (www.montessoriprievidza.sk/prihlasenie a www.akademiamudresovicky.app.mentortools.com), ďalej len ,,Členská sekcia“ a okrem týchto Podmienok používania internetových stránok riadi aj Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Múdre sovičky.
Spoločnosť Múdre sovičky je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke, ako aj kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

AUTORSKÉ PRÁVA
Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ spoločnosť Múdre sovičky.
V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa spoločnosti Múdre sovičky sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.sheabeat.com ako zdroj informácií.

ZODPOVEDNOSŤ
Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely, na informácie o produktoch a službách spoločnosti Múdre sovičky. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. O bližších podmienkach ponuky služieb a produktov spoločnosti Múdre sovičky sa informujte prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese: info@mudresovickypd.sk.
Jednotlivé produkty a služby uvedené na internetovej stránke sú poskytované spoločnosťou Múdre sovičky a/alebo ňou sprostredkované v rozsahu a podľa príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.
Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Spoločnosť Múdre sovičky nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.
Užívateľ je zodpovedný za uchovávanie a/alebo udržanie v tajnosti poskytnutého (alebo ním zvoleného) hesla, ktoré mu umožňuje prístup k akejkoľvek personalizovanej oblasti na príslušnej webovej stránke.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podmienkou používania internetovej stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov. Internetová stránka taktiež žiadne osobné údaje tretích osôb nezhromažďuje. Ochrana osobných údajov pri používaní služby Členská sekcia sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Múdre sovičky.

TECHNICKÉ USTANOVENIE
Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Múdre sovičky nárok na náhradu spôsobenej škody.
Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Múdre sovičky nárok na náhradu škody.

KONTAKTNÉ A REGISTRAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI
Múdre Sovičky, o.z., so sídlom S. Mečiara 138/9, 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO: 422276268, info@mudresovickypd.sk.

We love Montessori